Fizik-kimyo tadqiqot usullari laboratoriyasi

Лаборатория мудири: академик Тахир Фатихович Арипов

Лабораторияда тадқиқотлар ўтказиш учун физик-кимёвий усулларнинг кенг комплексидан фойдаланилади, мисол тариқасида магнит спектроскопия усуллари (ЯМР ва ЭПР), оптик спектроскопия усуллари (ИК, УБ ва спектрофотометрия), флуорисцент спектроскопия, рентген структуравий тахлил, дифференциал сканерловчи калориметрия усули, полярография, қушқатламли липид мембраналардан ўтказувчанлик хусусиятларини ўрганиш усули, кондуктометрия ва бошқа биофизик усулларни мисол қилиб келтириш мумкин.

Хозирги вақтда лабораторияда фундаментал тадикотлар бўйича 1-та грант, ГНТП буйича 1-та грант ва ФПФИ буйича 1-та грант лийихоси бажарилмокда. Лабораторияда 12-та асосий ва 9та ёрдамчи тадкикотчилар: 1-та академик, 2-та фан доктори, 7-та фан номзоди, 2-та докторант ва 12-та қичик илмий ходимлар мавжуд.

Лабораториянинг асосий илмий йўналиши биологик фаол моддаларнинг, уларнинг комплексларини, ва физиологик фаол моддаларни хужайралар билан таъсирлашиш хусусиятларини ўрганишдан иборат.

Тадқиқотлар объектлари сифатида ўсимлик ва хайвон оқсиллари ва пептидлари, краун-эфирлар, табиий полифеноллар, ва уларнинг хосилалари хам а супрамолекуляр комплексларидан фойдаланилади.

Тадқиқот натижалари супрамолекуляр ассоциатлар асосида янги самарали доривор махсулот олишда, шу билан бирга аналитик ва супрамолекуляр кимё сохасида қўлланилиши мумкин.

Катта илмий ходим б.ф.н. Тукфатуллина И.И. ДАСМ-4 микрокалориметрда тадқиқотлар олиб бормоқда

Катта илмий ходим б.ф.н. Тукфатуллина И.И. ва кичик илмий ходим Гайибов У.Г. ЭПР-спектрометрда радикал табиатга эга моддаларни сунъий мембраналар билан таъсирлашишини ўрганишмоқда

TG-DSC-анализаторда NETZSCH термотахлилий тадқиқотлар олиб борилмоқда (кич.ил.х. Кунафиев Р.Ж.)

катта ил.х. ф.-м.ф.н. Талипов С.А. XCalibur (Oxford Diffraction) рентген дифрактометрида структуравий тадқиқотлар олиб бормоқда

ДРОН-4М приборда рентгенфазали тахлил олиб борилмоқда(докторант Хонкелдиева М.Т.)

Докторант  к.ф.н. Ашуров Ж.М кристалл структураларни тахлил қилмоқда

E'lonlar

E’lon (Buyurtmanoma) №11

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи,сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Компьютер (Case w/o PSU...

E’lon (Buyurtmanoma) №10

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи, сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Video card GT730...

E’lon (Buyurtmanoma) №9

№ Товар (иш, хизмат) нинг номи Ўлчов бирлиги Сони              (миқдори) Нархи,сўм Сотиб олиш қиймати,сўм 1 Компьютер (Case w/o PSU...

E’lon (Buyurtmanoma) №8

1. Товар (иш, хизмат) нинг номи – Стеклянны лабораторные с филаментом Clark Borosilicate Standart Wall Capillaries with Filament OD...